Amalgamstopfer

Doppelseitige Amalgamstopfer

Doppelseitige Amalgamstopfer

Amalgamstopfer, einseitig

Amalgamstopfer, einseitig