INFORMACJE PRAWNE

Niniejsza strona internetowa jest własnością FINAPOLLINE.

• REDAKCJA

FINAPOLLINE
17 rue Thalès
33700 MERIGNAC - France
Phone. : +33 (0) 556 340 607
E-mail : info@acteongroup.com
RCS Lyon 842 436 552
Capital : 249 139 914 €

• DYREKTOR DS. PUBLIKACJI

Michael RYNERSON, Prezes 

Za uwagi i opinie wyrażone na niniejszej stronie odpowiedzialność ponoszą ich autorzy.

• • PROJEKTOWANIE, TWORZENIE I PRODUKCJA

Publicis Activ

• Hosting

Publicis Activ

• PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Materiały publikowane na niniejszej stronie internetowej stanowią własność FINAPOLLINE.
Mają Państwo prawo zapoznać się z zawartymi w nich informacjami dla własnego niekomercyjnego użytku, z wyłączeniem jakiegokolwiek przeznaczenia komercyjnego na poziomie lokalnym, krajowym lub międzynarodowym. 
W szczególności, nie można kopiować, powielać, modyfikować, publikować, wydawać, zamieszczać, przesyłać lub rozpowszechniać w jakikolwiek sposób żadnego logo, tekstu, dźwięku, treści graficznych ani obrazów zamieszczonych na niniejszej stronie bez uprzedniego upoważnienia na piśmie ze strony FINAPOLLINE. 
Zgodnie z artykułem L.122-5 francuskiego Kodeksu Praw Własności Intelektualnej, mają Państwo prawo do częściowego powielania artykułów z niniejszej strony dla celów edukacyjnych, z zastrzeżeniem następujących warunków:
- Podanie nazwiska autora
- Zachowanie integralności artykułu (bez zmian, za wyjątkiem cytowania częściowego) ;
- Darmowe rozpowszechnianie;
- Podanie, bardzo wyraźną czcionką, źródła dokumentu i adnotacji : „Niniejszy dokument pochodzi ze strony FINAPOLLINE - www.acteongroup.com - Wszelkie prawa do reprezentacji i powielania zastrzeżone.“

• MARKI I WZORY

Wszystkie znaki handlowe i wzory wyrobów są chronione obowiązującymi przepisami prawa i konwencji międzynarodowych.

• INFORMATYKA I SWOBODY OBYWATELSKIE

Zgodnie z ustawą „Informatyka i swobody obywatelskie“ nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 (JORF z dnia 7 stycznia 1978), żadne dane osobowe nie są zbierane bez Państwa zgody, ale informacje mogą zostać wykorzystane przez hosta dla celów statystycznych. Żadne dane osobowe nie są sprzedawane stronom trzecim.
Poprzez zwykłe przesłanie treści, artykułu lub publikacji poświadczają Państwo, że znają Państwo w pełni swoje prawa. Zgodnie z ustawą Informatyka i swobody obywatelskie mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych i wprowadzania do nich zmian. Prawo do dostępu jest zapewniane za pośrednictwem niniejszej strony, prawo do modyfikacji jest realizowane poprzez przesłanie wiadomości e-mail do osoby odpowiedzialnej za stronę (podanej w części Kontakt).

• HIPERŁĄCZA

Na stronach niniejszego portalu mogą znajdować się łącza lub odwołania do innych stron.
FINAPOLLINE nie może udzielać gwarancji dotyczących treści innych stron i nie ponosi prawnej odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z treści podanych na tych stronach. Łącza do innych stron podano dla wygody użytkownika niniejszego portalu.

• ODPOWIEDZIALNOŚĆ

FINAPOLLINE nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne szkody bezpośrednie lub pośrednie będące skutkiem zakłócenia lub niewłaściwego działania dowolnego rodzaju, ani też za żadne szkody bezpośrednie lub pośrednie będące wynikiem połączenia się ze stroną. Połączenie ze stroną jest dokonywane na odpowiedzialność osoby łączącej się.