Acteon tại Việt Nam

Dao Thi Bich Thoa

Sales REpresentative

Email:  bichthoa.dao@acteongroup.com

Điện thoại: +84902178084

Dao Thi Bich Thoa sinh ngày 24/02/1988, tốt nghiệp ngành Tài chính Ngân hàng tại đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Cô ấy gia nhập Tập đoàn ACTEON vào năm 2012 như đại diện Marketing của hãng ACTEON tại Việt Nam trước khi đảm nhiệm vị trí quản lý vùng vào năm 2019, để phát và hỗ trợ việc kinh doanh của nhà phân phối tại Việt Nam.