Cây đánh bóng

Cây đánh bóng hai đầu

Cây đánh bóng hai đầu

Cây đánh bóng một đầu

Cây đánh bóng một đầu