Các mũi phẫu thuật

Bộ phẫu thuật cần thiết > bộ phẫu thuật cần thiết

BS1S

Phẫu thuật xương. 
Lưỡi cưa siêu bén và mạnh mẽ với bốn răng cưa đặc biệt sắc bén để cắt sâu vào xương vỏ trong phẫu thuật tiền implant.

BS1S